Wartość zużytych tworzyw sztucznych można odzyskać w procesach recyklingu i odzysku energetycznego, oszczędzając w ten sposób pieniądze i przyczyniając się ochrony środowiska.

Recykling mechaniczny
 

Recykling mechaniczny oznacza mechaniczne rozdrabnianie zużytych tworzyw sztucznych do postaci regranulatu (recyklatu) nadających się do ponownego przetworzenia. Struktura chemiczna pozostaje praktycznie niezmieniona. Recyklingowi mechanicznemu można poddać wszystkie rodzaje tworzyw termoplastycznych bez pogorszenia właściwości materiału. Obecnie jest to główna metoda recyklingu w Europie pozwalająca na zagospodarowanie ponad 99% tych odpadów.
2.1.3.1 sorting shutterstock_738697936.png
Recykling mechaniczny stosuje się, jeśli dostępne są w dużej ilości, czyste i jednorodne strumienie odpadów tworzyw. Wtedy jest on opłacalny ekonomicznie i korzystny dla środowiska – zyski w postaci oszczędności surowców przewyższają znacznie obciążenia związane ze zbiórka selektywną, transportem i procesami recyklingu, a koszty tych operacji są niższe niż potencjalne zyski ze sprzedaży regranulatu.

W przypadku, kiedy recykling materiałowy nie może być przeprowadzony ze względu na ograniczenia techniczne lub brak uzasadnienia ekonomicznego – wartość zużytych tworzyw sztucznych można odzyskać w innych procesach – odzysku energetycznego czy recyklingu surowcowego.

PlasticsEurope jest zaangażowane w rozwój procesów recyklingu jakościowego jako metody odzysku wartości tworzyw i promowanie tych rozwiązań we wszystkich krajach europejskich.

Recykling surowcowy

 

2.1.3.2. feedstock recycling Hochofen_A.png Recykling surowcowy oznacza rozkład tworzywa pod wpływem temperatury lub w następstwie reakcji chemicznej na składniki podstawowe, z których powstało tworzywo. Otrzymane w ten sposób substancje chemiczne to przede wszystkim ciekłe węglowodory lub gazy, z których następnie można wyprodukować nowe tworzywa, lub inne surowce chemiczne. W recyklingu surowcowym wykorzystuje się wiele metod i technologii, opartych m.in. na pirolizie, gazyfikacji, czy wytopie redukcyjnym w piecach hutniczych, a także rozwijanej obecnie metody depolimeryzacji, w której ze zużytych materiałów polimerowych  otrzymuje się z powrotem monomery.
  
Recykling surowcowy to metoda uzupełniająca, odpowiednia dla odpadów, których nie można w sposób zrównoważony poddać recyklingowi mechanicznemu, co pozwoli zmniejszyć ilość składowanych odpadów. Jest to rozwiązanie odpowiednie w przypadku laminató i kompozytów tworzyw, a także zmieszanych strumieni różnych rodzajów tworzyw lub odpadów plastikowych zanieczyszczonych innymi substancjami (np. glebą, czy żywnością).

W obecnych warunkach rynkowych w Europie na skalę przemysłową wykorzystywana jest technologia wytopu redukcyjnego w piecach hutniczych. Tworzywa ulegają gazyfikacji z wytworzeniem gazu syntezowego zawierającego m.in. tlenek węgla, który jest wykorzystywany jako czynnik redukujący w procesach wytapiania stali, usuwający tlen i redukujący tlenki żelaza do czystego żelaza. Czynnik redukujący otrzymywany jest zazwyczaj z ropy naftowej, węgla lub koksu, tak więc wykorzystanie do tego celu odpadów tworzyw oznacza oszczędność cennych surowców kopalnych. Inne technologie wciąż znajdują się w fazie rozwoju.

PlasticsEurope jest zaangażowane w dalszy rozwój metod recyklingu surowcowego, jako cennej uzupełniającej opcji recyklingu odpadów tworzyw.

Więcej informacji Recykling surowcowy w piecach hutniczych

Odzysk energii
 

2.1.3.2. energy recovery industry Fotolia_1207916.pngOdzysk energii to konieczna, pełnoprawna metoda zagospodarowania odpadów tworzyw sztucznych uzupełniająca recykling, umożliwiającą pełne wykorzystanie potencjału odpadów do produkcji energii i ciepła. Nie dla wszystkich tworzyw recykling jest uzasadnioną ekologicznie i ekonomicznie metodą odzysku, gdyż na recyklowalność ma wpływ wiele czynników:
 

  • Wielkość i jakość (jednorodność, czystość) strumienia odpadów zebranych w selektywnej zbiórce,
  • Dostępne technologie sortowania,
  • Zapotrzebowanie rynkowe na produkty odzyskane z odpadów z tworzyw sztucznych oraz wymagania co do ich jakości
     

Dlatego dla wysokokalorycznych frakcji odpadów, pochodzących z sortowania i recyklingu, które nie mogą być poddane recyklingowi, najkorzystniejszą opcją jest odzysk energii – w porównaniu ze składowaniem, czy wymuszonym recyklingiem*.

Współczesne instalacje do skojarzonej produkcji ciepła i energii elektrycznej mogą wykorzystywać jako paliwo odpady tworzyw wraz z innymi wysokokalorycznymi materiałami. Wysokokaloryczne odpady stanowią wartościowe źródło energii i ciepła, które może zaspokoić do 10% zapotrzebowania danego kraju UE na energię. Stałe Paliwa z Odpadów (SRF), których cenną frakcję stanowią odpady tworzyw, są w coraz większym stopniu wykorzystywane do produkcji energii, jak również w energochłonnych gałęziach przemysłu takich jak cementownie, zastępując surowce kopalne.Wszystkie instalacje odzyskiwania energii z odpadów spełniają surowe wymagania środowiskowe, są wydajne i bezpieczne.

PlasticsEurope jest zaangażowane w rozwój efektywnych rozwiązań w zakresie odzysku energii jako koniecznej opcji uzupełniającej metody zagospodarowania odpadów tworzyw.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat korzyści wynikających ze stosowania tworzyw sztucznych oraz działalności PlasticsEurope.