Wykorzystanie odpadów tworzyw jako źródła surowcowego jest kluczowe dla zwiększenia wydajności wykorzystania zasobów. Wyroby z tworzyw nawet na końcu swojego cyklu życia zachowują swoją wartość jako surowce i są po prostu zbyt cenne, aby je wyrzucać. Ich wartość można bowiem odzyskać na wiele różnych sposobów: w procesach recyklingu surowcowego, czy też mechanicznego, w którym uzyskujemy nowe wyroby lub, jeżeli recykling jest nieopłacalny, bądź niemożliwy, odpady tworzyw można wykorzystać w procesach odzysku energii, zastępując paliwa kopalne. Jednak aby osiągnąć ambitny cel pełnego odzysku, konieczne jest wyeliminowanie składowania odpadów tworzyw na wysypiskach postulowane przez PlasticeEurope.

Zaniechanie składowania odpadów tworzyw i zastosowanie najlepszych dostępnych metod i technologii przyjaznych dla środowiska (1) pozwoliłoby na:

 • Recykling dodatkowych 5 ton odpadów, co oznacza zmniejszenie emisji CO2 o 7 ton
   
 • Pozostałe odpady tworzyw, których obecnie nie można zrecyklingować w sposób zrównoważony pod względem ekologicznym i ekonomicznym, wraz z innymi frakcjami odpadowymi (2) mogą być źródłem energii rzędu 330 TWh rocznie. Oznacza to zapewnienie ogrzewania i elektryczności dla 30 mln ludzi, lub zaoszczędzenie 70 mln baryłek ropy zużywanej np. w przemyśle cementowym
   

(1) Eko-efektywność wyrobu lub usługi oznacza, że są one opłacalne i ich wypadkowy wpływ na środowisko jest korzystny
(2) Przyjmując 10% wskaźnik składowania dla odpadów nietworzywowych

Recykling i odzysk tworzyw w Europie
 

Obecnie w Europie osiem krajów członkowskich oraz Norwegia i Szwajcaria osiągnęły poziom składowania odpadów tworzyw poniżej 10%, jednak w jedenastu krajach wciąż składowanych jest powyżej 50% odpadów tworzyw sztucznych. Według najnowszych dostępnych badań dotyczących produkcji i zagospodarowania odpadów tworzyw wykonanych na zlecenie PlasticsEurope i Europejskiego Stowarzyszenia Organizacji Recyklingu i Odzysku Tworzyw Sztucznych (European Association of Plastics Recycling and Recovery Organisations EPRO), w 2016 r. w krajach UE-28 oraz Norwegii i Szwajcarii:

 • w pokonsumenckich odpadach znalazło się 25,1 mln zużytych tworzyw sztucznych
 • w procesach recyklingu i odzysku energii zostało odzyskane 72,2%
 • największe wskaźniki recyklingu i odzysku uzyskiwane są dla odpadów opakowaniowych
 • po raz pierwszy więcej tworzyw poddano recyklingu niż składowano

 

2.1.3 recycling shutterstock_547233937.pngPlasticsEurope oraz współpracujące organizacje prowadzą regularne badania i analizy ekonomiczne aby móc dostarczyć wiarygodnych danych na temat odpadów tworzyw oraz poziomów recyklingu i odzysku.


For more information see: Plastics - the Facts.

Udział PlasticsEurope w debacie
 

Od początku lat 90-tych europejskie stowarzyszenie producentów tworzyw podjęło zobowiązanie i czynnie włącza się w działania mające na celu usprawnienie zagospodarowania odpadów tworzyw. Aby te działania były skuteczne i przyczyniły się do pełnego wykorzystania wartości cennych surowców wtórnych, jakimi są odpady tworzyw, PlasticsEurope postuluje:

 • wprowadzenie zakazu składowania odpadów wysokokalorycznych do roku 2025
 • powszechne wprowadzenie metod selektywnej zbiórki odpadów umożliwiających odzysk, w szczególności zbiórki wszystkich opakowań
 • inwestycje w infrastrukturę nowoczesnych sortowni oraz instalacji recyklingu i odzysku energii
   

 Nasze działania oparte są na:

 • Ekspertyzie i know-how uzyskanym dzięki porównaniu i ocenie praktyk w krajach członkowskich o najlepiej działających systemach gospodarki odpadami
 • Otwartym dialogu ze wszystkimi zaangażowanymi uczestnikami
 • Regularnie opracowywanej i udostępnianej do publicznego użytku analizie danych na temat ilości odpadów tworzyw, recyklingu i odzysku energii w Europie

Read PlasticEurope’s response to the Green Paper on Plastic Waste in the Environment - 7 June 2013.

Read more about PlasticsEurope’s vision for Waste collection, pre-treatment and sorting.

Read more about PlasticsEurope’s perspective on Recycling and energy recovery