Sortowanie i przygotowanie odpadów
 

2.1.3.1 sorting shutterstock_738697936.pngSkuteczne operacje wstępnego przetwarzania i sortowania odpadów z tworzyw sztucznych pozwalają na wycofanie tego cennego zasobu ze składowisk i ich przekazanie do dalszych operacji recyklingu i odzysku energii zgodnie z zapotrzebowaniem rynku. Obecnie do wstępnej obróbki i sortowania odpadów wykorzystywana jest szeroka gama technologii od ręcznej rozbiórki (demontażu) i wybierania odpadów po zautomatyzowane procesy obejmujące rozdrabnianie, przesiewanie, rozdzielanie grawitacyjne z wykorzystaniem cieczy lub powietrza, separacja magnetyczna i wysoce zaawansowane technologie sortowania spektrofotometrycznego z wykorzystaniem promieniowania elektromagnetycznego w zakresie ultrafioletu, światła widzialnego, bliskiej podczerwieni oraz lasera.

Nowoczesne sortownie to często złożone obiekty wykorzystujące kilka z podanych wyżej technologii, które są dostosowane do konkretnych strumieni odpadów w celu osiągnięcia optymalnej efektywności kosztowej.  Współczesne procesy obróbki wstępnej i sortowania stosowane dla zmieszanych odpadów opakowaniowych i innych „suchych” frakcji  materiałowych nadających się do recyklingu mogą przetwarzać rocznie ponad 100 tys. ton odpadów z tworzyw sztucznych, wytwarzając, w przypadku niektórych tworzyw sztucznych, posortowane odpady o czystości wyższej niż 95%.

Odpady ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz pochodzące z rozbiórki pojazdów powinny zgodnie z prawem być poddawane procesom doczyszczania w bezpiecznych warunkach i nie powinny nigdy znaleźć się na składowiskach. Z tych odpadów odzyskuje się przede wszystkim cenne metale a niektóre duże elementy z tworzyw sztucznych (np. zderzaki, obudowy monitorów) mogą być dalej poddawane recyklingowi. Zaawansowane technologie sortowania pozwalają również na wydzielenie frakcji tworzyw sztucznych z pozostałości po strzępieniu.

Frakcje z tworzyw sztucznych zawarte w zmieszanych strumieniach odpadów mogą nie być wystarczająco łatwe do sortowania i dostępne w wystarczających ilościach tak aby recykling mechaniczny był realnym rozwiązaniem zarówno z ekonomicznego, jak i środowiskowego punktu widzenia. W takich przypadkach istnieją alternatywne rozwiązania odzyskiwania, takie jak recykling surowcowy/ chemiczny lub odzyskiwanie wartości opałowej odpadów z tworzyw sztucznych w celu zastąpienia paliw konwencjonalnych.

PlasticsEurope zobowiązuje się do dzielenia się swoją wiedzą na temat wstępnego przetwarzania i sortowania odpadów, a szczególnie oferuje takie informacje tym krajom europejskim które są na wstępnym etapie rozwijania efektywnej gospodarki odpadami.

Procesy recyklingu i odzysku energii są opisane w kolejnej zakładce.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat korzyści wynikających ze stosowania tworzyw sztucznych oraz działalności PlasticsEurope.