De kunststofindustrie zet zich in voor REACH

De kunststofindustrie voldoet proactief aan al haar verplichtingen uit hoofde van het beleid voor chemische stoffen van de EU, dat bekend staat als REACH (de Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemische stoffen). Het doel van REACH is een betere bescherming van de volksgezondheid en het milieu door een betere en vroegtijdige identificatie van de intrinsieke eigenschappen van chemische stoffen. Dit beleid (EC1907/2006) is op 1 juni 2007 in werking getreden en heeft een directe invloed op elk lid van de kunststoftoeleveringsketen, waaronder additievenproducenten, kunststofproducenten, kunststofverwerkers en retailbedrijven.
 

Blootstellingsscenario's
 

Blootstellingsscenario's zijn belangrijke middelen om het veilig gebruik van chemicaliën in Europa te verbeteren. Ze geven informatie over hoe de blootstelling van medewerkers, consumenten en het milieu aan chemische stoffen kan worden gecontroleerd om veilig gebruik ervan te garanderen. Blootstellingsscenario's zijn ontwikkeld door fabrikanten en importeurs met het oog op de beoordeling van de chemische veiligheid als onderdeel van de REACH-registratie.

Organisaties die de kunststoftoeleveringsketen vertegenwoordigen, hebben een Plastics Exposure Scenario Team (PEST) gevormd. Dit team heeft een lijst opgesteld van generieke blootstellingsscenario's die de meeste van de bekende kunststoffen dekken en heeft deze vertaald in "REACH use descriptors”.

Klik op onderstaande afbeelding om toegang te krijgen tot de tabel.

http://www.plasticseurope.org/Documents/Document/20100224163125-REACH.jpg

Deze gebruiksdescriptors moeten door kunststofproducenten worden gebruikt om hun leveranciers te informeren over het gebruik van deze kunststoffen. Dit wordt voorgeschreven voor geclassificeerde additieven en is optioneel voor niet-geclasssificeerde additieven.

 

Blootstellingscenario's voor registranten van stoffen die als additieven in kunststoffen worden gebruikt
 

Er is nu een online tool beschikbaar voor fabrikanten en importeurs van stoffen die als additieven in kunststoffen worden gebruikt. De Plastics Exposure Scenario Tool (PESTOOL) is een chemische veiligheidsbeoordeling (CSA) die door de kunststofindustrie is ontwikkeld voor de kunststofindustrie.
 

Lees hier meer over de PESTOOL:

http://www.polymercomplyeurope.eu/pce-services/pestool-service


De tool biedt een oplossing voor de verplichtingen van artikel 31.7 van REACH:

  • Voor leveranciers van kunststofadditieven geeft PESTOOL kunststofspecifieke bloostellingsscenario's voor gevaarlijke additieven.

  • Voor leveranciers van masterbatches en compounds kan PESTOOL een CSA op hun mengsel uitvoeren. Dit resulteert in een blad met informatie voor veilig gebruik, dat als bijlage bij het veiligheidsinformatieblad (VIB) kan worden opgenomen. Hiermee wordt aan de verplichting van REACH voldaan om klanten van informatie over veilig gebruik te voorzien.

  • Voor verwerkers biedt PESTOOL de mogelijkheid om een CSA uit te voeren om de risicobeheersingsmaatregelen op de werkvloer te optimaliseren.
     

Ga voor meer informatie naar de volgende websites:

 

website PEST
De website PEST geeft alle nodige informatie over de gebruiksdescriptors van kunststoffen. Deze website is toegankelijk voor alle verwerkers van kunststoffen.

ReachCentrum
ReachCentrum is de instantie voor professionele diensten, die is opgericht door de European Chemical Industry Council (Europese Raad van de Bonden van de Chemische Nijverheid) (Cefic). De diensten die ReachCentrum verleent, zijn ook beschikbaar voor niet-leden.

European Chemicals Agency (ECHA)
Het Europees Agentschap voor chemische stoffen is gevestigd in Helsinki (Finland) en beheert de processen voor de registratie, evaluatie, autorisatie en beperking (= verbod) van chemische stoffen om de consistentie in de Europese Unie te waarborgen. Op de website van ECHA staan alle relevante publicaties over de implementatie van REACH: voorlichtingsdocumenten, factsheets enz.

European Commission / DG Environment
De REACH-verordening is en zal onderhevig zijn aan politieke resoluties voor specifieke kwesties. Dit proces kan hier worden gevolgd.

Neem voor meer informatie contact met ons

Neem contact met ons op voor meer informatie over kunststoffen en de activiteiten van PlasticsEurope.