Utrzymanie jakości i norm bezpieczeństwa tworzyw sztucznych
 

Standaryzacja jest bardzo istotna. Dzięki niej mamy pewność, że wyroby spełniają wszelkie wymagania zarówno pod względem użyteczności, jak i jakości oraz bezpieczeństwa. Normy międzynarodowe sprawiają, że hydraulik do rurek z PVC kupionych w Finlandii dołączyć może zawór kupiony we Włoszech, ponieważ obie te części mają wymiary zestandaryzowane zgodnie z normami europejskimi.

Znaczenie norm (standaryzacji) dobrze ilustruje przykład opakowań. Zgodnie z wymaganiami prawnymi wyrób z tworzywa – butelka, tacka, folia itp. – przeznaczony do kontaktu z żywnością, musi być bezpieczny dla konsumenta. Jedyny sposób, aby to pokazać prowadzi przez zapewnienie zgodności z normami. Normy opisują metody badawcze, dzięki którym określa się całkowitą przenikalność substancji z opakowania do żywności oraz wyznacza graniczne wartości, przy których materiał opakowaniowy może być zaklasyfikowany jako bezpieczny do pakowania żywności.  

Jednak ogromna gama różnych zastosowań tworzyw w wielu dziedzinach oznacza, że podlegają one wielu różnym normom od wspomnianych wyżej bardzo szczegółowych i specjalistycznych do bardziej ogólnych takich jak np. ślad węglowy produktów.

W Europe prawodawstwo wpływające na nasz przemysł / na przemysł tworzyw sztucznych jest coraz częściej inicjowane na poziomie EU i konieczna jest jego późniejsza transpozycja na poziomie krajowym. 65% nowych ustaw powstaje w Brukseli. Nowa strategia ustawodawcza w zakresie harmonizacji technicznej i standaryzacji została ogłoszona Decyzją Rady z roku 1985 nt „Nowego podejścia”. Nowe Podejście deleguje kwestie standaryzacji na europejskie instytucje zajmujące się normalizacją tj. na European Committee for Standardization (CEN), European Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC) oraz European Telecommunications Standards Institute (ETSI), a opracowane przez nie normy stają się obowiązujące. Dlatego tak ważne jest zaangażowanie PlasticsEurope na etapie tworzenia tych norm. 

 

 

5.1.5 standardisation CEN logo.png 5.1.5. standardisation CENELEC logo.jpg 5.1.5. standardisation ETSI logo.jpg

PlasticsEurope – rzetelny partner w kwestiach normalizacji
 

Zainteresowanie opinii publicznej kwestiami związanymi z ochrona środowiska, bezpieczeństwem oraz zdrowiem w ostatnim czasie ogromnie wzrosło i ma bezpośredni wpływ na prawodawstwo. Zdaniem Komisji Europejskiej wszyscy interesariusze powinni mieć możliwość włączenia się w proces  w proces aktualizowania europejskich standardów pod względem aspektów środowiskowych. Pociąga to za sobą znaczne zaangażowanie zarówno konsumentów jak i organizacji ekologicznych. Także organizacje przemysłowe, takie jak PlasticsEurope, biorą udział w tym procesie dostarczając transparentne i rzetelne dane.

Także w skali globalnej relacje biznesowe B2B opierają się na umowach, uwzględniających międzynarodowe normy, tak jak to dzieje się np. w przemyśle samochodowym czy elektrycznym elektronicznym. Na wszystkich poziomach – krajowym, europejskim i globalnym PlasticsEurope – reprezentuje przemysł tworzyw sztucznych w sposób odpowiedzialny i etyczny. Ze względu na duże znaczenie norm dla naszego przemysłu PlasticsEurope utworzyło grupę roboczą ds. normalizacji,  w której są definiowane i omawiane najważniejsze dla biznesu kwestie normalizacyjne i która umożliwia firmom członkowskim udział w procesie tworzenia norm.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat korzyści wynikających ze stosowania tworzyw sztucznych oraz działalności PlasticsEurope.