Jak powstają tworzywa sztuczne

O tworzywach sztucznych

Jak powstają tworzywa
 

Surowcami do produkcji tworzyw sztucznych są materiały organiczne i surowce naturalne takie jak celuloza, węgiel, gaz ziemny, sól i oczywiście ropa naftowa. Ropa naftowa jest złożoną mieszaniną tysięcy składników, dlatego, aby można ją było stosować, musi zostać przetworzona. Produkcja tworzyw sztucznych rozpoczyna się od destylacji ropy naftowej w rafinerii. W procesie destylacji wydziela się mieszaniny składników o zbliżonej temperaturze wrzenia zwane frakcjami. Każda frakcja jest mieszaniną węglowodorów (związków zbudowanych z atomów węgla i wodoru), różniących się wielkością i strukturą cząsteczek. Jedna z tych frakcji – benzyna ciężka (nafta) - jest dalej wykorzystywana do produkcji tworzyw sztucznych.

Tworzywa sztuczne (polimery) wytwarza się w procesach polimeryzacji (poliaddycji lub polikondensacji), w obecności odpowiednich katalizatorów. W reaktorze polimeryzacyjnym mniejsze cząsteczki (monomery), jak np. etylen lub propylen, łączą się ze sobą tworząc długie łańcuchy polimerowe. Polimery różnią się właściwościami, strukturą i wielkością cząsteczki (tj. długością łańcucha), w zależności od rodzaju monomerów, które zostały wykorzystane w procesie polimeryzacji.

Wszystkie rodzaje tworzyw sztucznych, a jest ich bardzo wiele, można podzielić na dwie grupy 

  • Termoplasty – pod wpływem ciepła miękną, a po ochłodzeniu ponownie twardnieją
  • Tworzywa termoutwardzalne (duroplasty) - po uformowaniu pozostają twarde – nie miękną pod wpływem ogrzewania
     

Przykłady termoplastów
Akrylonitryl-butadien-styren – ABS
Poliwęglan - PC
Polietylen - PE
Poli(tereftalan) etylenu - PET
Poli(chlorek winylu) - PVC
Poli(metakrylan metylu) - PMMA
Polipropylen - PP
Polistyren - PS
Polistyren spieniony (ekspandowany) - EPS
Politetrafluoroetylen - PTFE

 

Przykłady tworzyw termoutwardzalnych
Epoksyd - EP
Fenoplast - PF
Poliuretan - PUR
Żywice poliestrowe - UP

 

 

 

 


 

Więcej na temat różnych rodzajów tworzyw

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat korzyści wynikających ze stosowania tworzyw sztucznych oraz działalności PlasticsEurope.